විනි විදිමි ප්‍රේමය

බොහෝ කල් විය හිතවත
අදට අපගේ නෙතු ගැටී
නුඹේ වත සේයාවකී හද
බැදී ඇති බෝ දූවිලී
පිස දමන්නට මතක පවනින්
උවමනාවක් මට නැතී
නොවදිනු සේ අහලකටවත්
සිත් කවුලු අගුලන්නෙමි

එක්ව ගිය මග නැගුනු හසරැලි
ඇසී සියොතුන් පිබිදුනූ
නගන කසු කුසු ඔහෙ වුනාවේ
නෑසු සවනින් හැර යමී

රැදෙන්නට හෝ මිදෙන්නට ‍යැයි
කියන්නට ඉසිඹුව නොවී
එයින් වෙනසක් නොවන බැව් දත්
කල්හි ප්‍රේමය හැදිනෙමී

Advertisements

2 thoughts on “විනි විදිමි ප්‍රේමය

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s