සඳ

7147257697_a1002e7050_b

ණයගැතී නුඹට මං
එලිය එලිය වත්
අඳුර අඳුර වත්
නොවන බව
මට කියා දුන්නාට
නොකල්හී මා නොහැර
නොවෙනස්ව ලග උන්නාට

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s